Update

parent 39817b88
Pipeline #115 failed with stages
......@@ -24,13 +24,13 @@ Model cần `extends` từ `VatGia\Model\Model` và phải khai báo 3 thuộc t
- `$prefix`: Tiền tố tên trường
- `$id_field`: Khóa chính ( Không ghi tiền tố )
Model được viết theo cấu trúc ActiveRecord vì vậy các mệnh đề đều có thể trỏ liên tục cho đến khi gọi `select_all()` hoặc `select()` để lấy dữ liệu
Model được viết theo cấu trúc ActiveRecord vì vậy các mệnh đề đều có thể trỏ liên tục cho đến khi gọi `all()` hoặc `first()` để lấy dữ liệu
Product::where('id > 10')
->where('category_id = 100')
->fields('id', 'name', 'category_id')
->order_by('id', 'DESC')
->select_all();
->all();
### Sử dụng Model để truy vấn CSDL
......@@ -74,18 +74,18 @@ Lấy dữ liệu sau khi gọi câu `first()`
Tùy chọn lấy dữ liệu từ bảng nào, mặc định sẽ lấy tên class lowercase làm tên bảng
// Gọi kiểu static
Product::from('products_1')->select_all();
Product::from('products_1')->all();
// Gọi trong nội hàm class
class Product {
public function getAll() {
return $this->from('products_1')->select_all();
return $this->from('products_1')->all();
}
}
// Gọi ngoài
$product = new Product();
$product->from('products_1')->select_all();
$product->from('products_1')->all();
#### WHERE
......@@ -128,7 +128,7 @@ Tùy chọn lấy dữ liệu từ bảng nào, mặc định sẽ lấy tên cl
Câu lệnh `update` bắt buộc phải có điều kiện `where`
Product::where('id=10')->update([
$affected_row = Product::where('id=10')->update([
'name' => 'Black Bear'
]);
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment